Algemene voorwaarden

TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingsactiviteiten van Safety Expertise bv (verder ‘Safety Expertise’ genoemd). Iedere wijziging aangebracht door de klant wordt niet aanvaard tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen.

Door een opleidingsovereenkomst met Safety Expertise aan te gaan, verklaart de klant deze Algemene Voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

VERKOOPS- EN DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN

1. Bestelling, verkoopovereenkomst en dienstverlening

De klant kan steeds vrijblijvend een offerte aanvragen.

De opleidingsovereenkomst komt tot stand door middel van een getekende offerte, een door beide partijen getekend contract of een bestelbon van de klant die schriftelijk aanvaard is door Safety Expertise.

De opleiding komt overeen met de inhoud en duur zoals beschreven in de door de klant aanvaarde en ondertekende offerte of zoals gestipuleerd op de bestelbon.

De opleiding vindt plaats op de door de klant bepaalde opleidingslocatie. De klant verbindt zich ertoe een voldoende ruim en doelmatig ingericht lokaal ter beschikking te stellen, inclusief alle standaard toebehoren nodig voor het verstrekken van onderricht.

2. Annulatievoorwaarden

Indien de klant een geplande cursus annuleert meer dan 10 werkdagen voor de vastgelegde aanvangsdatum, zal Safety Expertise geen annulatiekosten aanrekenen.

Indien de klant een geplande cursus annuleert binnen 10 werkdagen voor de vastgelegde aanvangsdatum, zal Safety Expertise het volledige bedrag exclusief verplaatsingskosten aanrekenen.

Indien de klant een geplande cursus annuleert op de dag van de opleiding zelf zal Safety Expertise het volledige bedrag inclusief verplaatsingskosten aanrekenen.

In het geval de opleiding niet kan plaatsvinden ten gevolge van overmacht zoals ziekte, ongeval of enige welkdanige omstandigheid die buiten de verantwoordelijkheid valt van Safety Expertise, zal Safety Expertise hiervan de klant meteen op de hoogte stellen en in samenspraak met de klant een nieuwe opleidingsdatum vastleggen. In geen geval zal gelijk welke vorm van overmacht waardoor een geplande opleiding niet kan doorgaan, aanleiding geven tot het betalen door Safety Expertise van enige schadevergoeding.

3. Kwaliteitsgaranties

Safety Expertise bevestigt dat alle lesgevers beschikken over de vereiste inhoudelijke en didactische expertise, onder meer dankzij het continu bijschaven en vervolmaken van hun opleiding en kennis.

Indien de klant klachten heeft over de lesgever of de opleiding zelf, moet de klant Safety Expertise hiervan meteen op de hoogte stellen. Safety Expertise verbindt zich ertoe de nodige stappen te ondernemen om deze klachten te onderzoeken, de klant hiervan op de hoogte te stellen en eventuele corrigerende maatregelen te treffen.

4. Geschillen

Op deze Algemene Voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. Alle betwistingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de respectievelijke rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van Safety Expertise is gevestigd.

FACTURATIEVOORWAARDEN

5. Prijzen en kortingen

Alle prijzen zoals vermeld op de website zijn de officiële prijzen exclusief btw.

Prijsaanpassingen worden steeds onmiddellijk vermeld op de website en zijn van kracht vanaf het moment dat ze daar vermeld staan, tenzij vooraf iets anders met de klant werd overeengekomen.

De klant kan geen aanspraak maken op levering tegen oude prijzen indien de prijswijziging hem door welke oorzaak dan ook niet bekend is geworden.

In het geval betaling na levering werd bedongen, behoudt Safety Expertise zich het recht om leveringen op te schorten totdat de kredietwaardigheid van de klant naar de mening van Safety Expertise voldoende is aangetoond.

6. Factuur

De factuur wordt opgemaakt van zodra de overeengekomen opleiding(en) heeft/hebben plaatsgevonden. De betalingstermijn bedraagt 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum tenzij anders overeengekomen.

7. Ingebrekestelling

Bij het overschrijden van de afgesproken betalingstermijn behoudt Safety Expertise zich het recht om een nalatigheidsinterest van 5% per maand aan te rekenen en dit met ingang van de factuurdatum. Deze nalatigheidsinterest wordt berekend op het totale factuurbedrag inclusief kosten en Btw. Indien de afgesproken betalingstermijn van 30 kalenderdagen met meer dan 30 kalenderdagen wordt overschreden, zal Safety Expertise de klant aangetekend in gebreke stellen. De kosten hiervan worden forfaitair bepaald op 250,00 EUR per ingebrekestelling.

PRIVACYVERKLARING: OMGANG MET PERSOONSGEGEVENS

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Safety Expertise. Safety Expertise respecteert de privacy van alle prospecten, partners, klanten en cursisten en zorgt ervoor dat alle informatie die wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.
De persoonsgegevens die we vragen via het contactformulier op de website dienen voor een vlotte en correcte afhandeling van iedere bestelling of (offerte)aanvraag. Door het invullen van het contactformulier gaat de klant ermee akkoord dat zijn gegevens door Safety Expertise worden bewaard.
Wanneer een klant ons een mail of andere berichten stuurt, worden deze mogelijks bewaard. Het betreft hier mails waarmee we relevante gegevens voor onze dienstverlening verzamelen. Op die manier garanderen wij een vlotte communicatie en correcte afhandeling.
De gegevens van cursisten worden enkel verzameld in functie van attestering en kwaliteitsopvolging. Het deelnemen aan een door Safety Expertise gegeven opleiding, houdt in dat de cursist akkoord gaat met het verstrekken van zijn persoonsgegevens.
Safety Expertise bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG (in het Engels GDPR). Dit betekent o.m. dat de klant zijn toestemming moet geven om zijn gegevens te bewaren, dat hij ze op ieder ogenblik kan inkijken en dat hij zich uit onze databanken kan laten uitschrijven.
Klantengegevens en gegevens van cursisten en andere contactpersonen worden intern gedeeld. Al onze medewerkers en lesgevers zijn verplicht de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren.

De klanten en cursistengegevens worden uitsluitend gedeeld met derden in het kader van de door ons gegeven opleidingen. Dit betreft op de eerste plaats het opleidingscentrum waarmee de klant samenwerkt. Zij zijn op de hoogte gesteld van ons privacy beleid en dienen dit te respecteren. Wij zijn echter niet verantwoordelijk indien ze deze gegevens anders verwerken of bewaren. Wij werken enkel samen met opleidingscentra binnen de Benelux.
Gegevens van derden worden maximum 5 jaar bijgehouden.
Indien u uw gegevens wil aanpassen of laten verwijderen uit onze bestanden kunt u contact met ons opnemen via info@safetyexpertise.be of (+32) 02 259 82 71. De verantwoordelijke voor het privacy beleid van Safety Expertise is Kobe Ramaekers, zaakvoerder, bereikbaar op voornoemd telefoonnummer.